Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A XXI. század Média Kft., mint a www.xximedia.hu honlap üzemeltetője, jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és a Népszava előfizetőit az általa végzett adatkezelési tevékenységről- annak gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a jogorvoslati lehetőségekről.

Milyen adatokat kezelünk?

A honlap megtekintése során, valamint előfizetés esetén a személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

 • a honlap kapcsolattartási űrlapon szereplő személyes adatok (név, email, telefonszám);
 • előfizetés esetén számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, város, irányítószám, lakcím, email, telefonszám) és kézbesítési adatok (vezetéknév, keresztnév, város, irányítószám, lakcím);
 • Népszava előfizetők kapcsolat felvételi űrlap (fizetőazonosító, irányítószám, email, telefonszám)
 • a honlap megtekintésének kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításaitól függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe;
 • a belépő és a kilépő oldal URL-je, demográfiai adatok (kor, nem).

Az adatkezelés célja

 • a honlap kapcsolat felvételi űrlapján feltett kérdések megválaszolása;
 • előfizetői szerződések megkötése, nyomon követése, számla küldése, az előfizetési díjak beszedése, a megrendelt kiadványok kézbesítése, a megrendelés teljesítése;
 • Népszava előfizetők beazonosítása számlázás, díjfizetés, kapcsolatfelvétel, reklamációkezelés, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, akciós ajánlat küldés, marketingcélú megkeresés, piackutatás;
 • a felhasználói élmény javítását lehetővé tevő információk gyűjtése statisztikai eszközökkel, valamint a honlap továbbfejlesztése, finomhangolása a látogatói szokásokhoz igazodva;
 • a honlap funkcióinak használatához technikailag elengedhetetlen információk és az elvégzett műveletek gyűjtése, megjegyzése;
 • hogy a honlap üzemeltetője az Ön rendelkezési joga alapján megtett intézkedések jogszerűségét – különösen hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését – bírósági- vagy hatósági eljárásában bizonyítani tudja.

Az adatkezelés jogalapja

 • az Önnel, mint érintettel megkötött előfizetői szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk b) pont);
 • a XXI. század Média Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése (GDPR 6. cikk c) pont);
 • a marketing célú megkeresés tekintetében az Önnek az előfizetéskor kifejezett, a szerződés megkötésétől elkülönülő hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont)

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján, valamint az érintett hozzájárulása alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a XXI. század Média Kft.

 • székhely, postacím: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. 3B5.,
 • nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék,
 • nyilvántartási száma: 01-09-287735
 • képviseli: Mátray Mihály, ügyvezető igazgató
 • adatvédelmi tisztviselő: Baumholczer Eszter
 • email: adatvedelem@xximedia.hu
 • telefon: +36 1 477-9000

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő munkakörében érintett, és arra feljogosított munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel.
Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.
A XXI. század Média Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként a Geoholding Zrt.  szolgáltatását veszi igénybe (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-041913, adószám: 10764967-2-42). Az adatfeldolgozó az Ön adataihoz a www.xximedia.hu honlap műszaki, számlázási rendszer működtetőjeként fér hozzá adatait e kötelezettségek teljesítésén túl semmilyen módon nem használja fel.  
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.
Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai megoldások szolgálják: A XXI. század Média Kft. informatikai rendszerét és belső hálózatát adatfeldolgozó (Geoholding Zrt.) üzemelteti, amelyben az adatokat csak a jogosult személyek számára hozzáférhető módon, zárt rendszerben tartja nyilván saját szerverén elkülönítve, fizikailag elzárva, nem titkosított tárterületen, jelszóval- és szoftver kulccsal autentikált hozzáféréssel, titkosított csatornán.
A XXI. század Média Kft. az előfizetési szerződések megkötésével, nyomon követésével, számla küldésével, az előfizetési díjak beszedésével, a megrendelt kiadványok kézbesítésével, az esetleges reklamációkezeléssel kapcsolatban a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként az alábbi vállalkozások szolgáltatásait veszi igénybe:
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44), Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., cégjegyzékszám: 01-10-047955, adószám: 24785725-2-42), Inform Média Lapkiadó Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11., cégjegyzékszám: 09-09-029205, adószám: 25953280-2-09), Lapker Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32., cégjegyzékszám: 01-10-043804, adószám: 12372041-2-44), Hungaropress Sajtóterjesztő Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., cégjegyzékszám: 01-09-067850, adószám: 10378838-2-43).
Az előfizetési szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatfeldolgozók az Ön adataihoz, mint lapterjesztést végző szolgáltatók férnek hozzá, adatait e kötelezettségek teljesítésén túl semmilyen módon nem használják fel.  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.
A XXI. század Média Kft. mint adatkezelő és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.
A XXI. század Média Kft. mint adatkezelő és az adatfeldolgozók kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljenek, ezért kérjük, hogy adatai változásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, az adatkezelőt haladéktalanul értesítse.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Ha Ön a XXI. század Média Kft. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához nem járult hozzá, akkor a név kivételével az Ön kapcsolattartási adatait az előfizetés visszavonását követő öt év elteltéig kezeljük. Az ebben az időszakban történő adatkezelés célja az, hogy a XXI. század Média Kft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni és Önt, mint előfizetőt azonosítani tudjuk, valamint – abban az esetben, ha Ön ehhez hozzájárult – aktuális előfizetői ajánlatokat elektronikusan vagy postai úton megküldjük Önnek.
Ha Ön a XXI. század Média Kft. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához hozzájárult, akkor kapcsolattartási adatait a hozzájárulás visszavonásáig, a tiltó lista adataként nevét, e-mailcímét és telefonszámát pedig a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeljük.

Kérheti-e Ön az adatok törlését, helyesbítését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy egyéb módon kezelték, vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik. Társaság csak akkor kezelheti továbbra is a személyes adatait, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására.
Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben úgy véli, hogy Társaság a jelen tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Tiltakozás esetén a XXI. század Média Kft. a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.
Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Ön kérheti, hogy Társaságunk személyes adatait zárolja, az érintett az adatok zárolását kérheti például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy Társaság az adatokat ne törölje. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Ön kérheti, hogy Társaságunk módosítsa valamely személyes adatát. A kérelmet Társaságunk legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségén értesíti.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen módon, mennyi ideig kezeljük, valamint másolatot kérhet az adatkezelő által tárolt adatokról.  Ön tájékoztatást kérhet továbbá arról is, hogy Társaságunk kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. E kéréseit, a jogszabályokban rögzített határidőn belül – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.
Rendelkezési- és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:

 • +36 1 477-9000
 • adatvedelem@xximedia.hu

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.
Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16; www.birosag.hu) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, www.naih.hu).

Budapest, 2021. május 10.

Mátray Mihály
ügyvezető igazgató
XXI. század Média Kft.