Előfizetői Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF vagy EÁSZF) szabályozzák a XXI. század Média Kft. által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványok Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint az előfizetői jogviszony egyéb kérdéseit. A XXI. század Média Kft. külön említése esetén a továbbiakban: XXI. század Média Kft. vagy Kiadó.

2. Fogalommeghatározások

Előfizetés: az Előfizetési jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó bármely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat (név, cím) tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Kézbesítési címzett részére történő értékesítése és/vagy kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető, illetve a Címzett részére. Hosszabbító ajánlat kiküldésével a Kiadó az adatkezelési nyilatkozat szerint megbízhat harmadik felet.
Előfizető: a Kézbesítési címzett fogalma alatt meghatározott azon személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Kiadó kiadványát megrendeli, arra előfizet, és aki rendelkezik a Kézbesítési címzett személyéről.
Előfizetési jogviszony: az Előfizető által a Kiadó általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozott időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult szerződéses jogviszony.
Kézbesítési címzett: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, akinek/amelynek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.
Kiadó: XXI. század Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C., cégjegyzékszám: 01-09-287735, adószám: 25761678-2-43, honlap: www.xximedia.hu, telefon: +36-1/477-9000, elektronikus ügyfélszolgálat: elofizetes@xximedia.hu).
Kiadvány: a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Média és Hírközlési Hivatal (NMHH) által nyilvántartásba vett időszaki lap.
Megrendelés: az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.
Terjesztő: az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok terjesztését. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyét a Kiadó honlapján az Adatkezelési tájékoztatóban elérhetővé teszi.

3. Előfizetési jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

Az Előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a Kiadónál vagy a Terjesztőnél a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon (csekkazonosító, banki utalás esetén közleményben név és cím feltüntetése) jóváírásra kerül, vagy a Kiadó, illetve megbízottja részére készpénzben megfizetésre kerül.
3.1. A Megrendelés történhet a Kiadónál:
3.1.1. Telefonon a +36 1 477-9008 nem emelt díjas előfizetői telefonszámon, hétfőtől péntekig 9.00 és 16.00 óra között.
3.1.2. A Kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött előfizetési kupon visszaküldésével a Kiadó részére küldött postai levélben (XXI. század Média Kft. / Előfizetés, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.).
3.1.3. A Kiadónak címzett, a megrendelés visszaigazolásához szükséges minimális adatokat tartalmazó levélben (XXI. század Média Kft. / Előfizetés, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C).
3.1.4. A Kiadó által üzemeltetett (www.xximedia.hu) honlapon keresztül, a Kiadóban személyesen (XXI. század Média Kft. / 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C., ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 9.00 és 16.00 óra között), vagy a Kiadó ideiglenes kihelyezett előfizetési standjain.
3.2. A Kiadón kívüli előfizetési lehetőség: amennyiben a Kiadványok nem a Kiadónál, hanem a Kiadó megbízottjaként működő Terjesztőnél kerülnek megrendelésre, úgy a Terjesztő vonatkozó mindenkori Általános Szerződési Feltételeit, illetve az ott nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ilyen esetben az előfizető a Terjesztőnek fizeti meg az előfizetés díját, a számla kiállítója a Terjesztő. A Terjesztőnél történő előfizetés esetében a megrendelések az alábbi elérhetőségeken, illetve módokon tehetőek meg:
3.2.1. A Magyar Posta Zrt.-nél közvetlenül telefonon: +36 1 767-8262, és e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu.
3.2.2. A Magyar Posta Zrt. képviselőinél, alvállalkozóinál (ide értve a hírlap-kézbesítőket is), valamint a Magyar Posta Zrt. által megbízott valamennyi postahivatalban, mozgópostánál személyesen.
3.3. A Kiadó mindenkor aktuális Kiadványait, a Kiadványok periodicitását, továbbá a mindenkor érvényes előfizetési díjakat a kiadó honlapján folyamatosan közzéteszi és aktualizálja.
3.4. A Megrendelés minimális tartalma:
3.4.1. Az előfizetni kívánt Kiadvány(ok) megjelölése.
3.4.2. A Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma (a megrendelt lappéldányok darabszámát nem tartalmazó megrendelés a Kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül).
3.4.3. A kézbesítés kezdete, amennyiben annak nem a Kiadó által megadott legkorábbi időpontban, hanem azt követően kell kezdődnie.
3.4.4. Az Előfizetés időtartama – az időtartam megjelölése nélkül leadott Megrendelés az adott kiadvány esetében csekkes fizetési móddal történő előfizetés esetén meghirdetett legkisebb periodicitással valósul meg.
3.4.5. Az Előfizető neve vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése).
3.4.6. A Kézbesítési címzett neve (megjelölése) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány kézbesítését.
3.4.7. Az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölése a jelen ÁSZF 6.2. pontja szerint.
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.
3.5. Amennyiben az előfizetési díj a Kiadónál készpénzben vagy internetes megrendelés esetén a www.xximedia.hu weboldalon keresztül átutalással, bankkártyával fizetési módokkal került kiegyenlítésre, a visszaigazolás a kiállított nyugta/számla megküldésével történik.
A www.xximedia.hu weboldalon történő megrendelés esetén a Kiadó érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. A késedelmesen befizetett előfizetések automatikusan legalább egy hónappal a befizetést követően kezdődnek. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést a határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is a határidőig kell megérkeznie a Kiadóhoz.
3.6. Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során e-mail vagy telefonelérhetőségét a Kiadó vagy Terjesztő részére megadja; a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről e-mail vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl. elektronikus számla küldése). A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott e-mail postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.
3.7. Az Előfizető köteles a Megrendelés során megadott adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 10 munkanappal. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Kézbesítési címzettnek vásárol előfizetést, úgy megrendelésével vállalja, hogy a Kézbesítési címzettnek adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.
3.8. Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 20. munkanapon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt stb.) a Kiadó nem felel.
3.9. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (készpénz, csekkes befizetés, bankkártyás fizetés, egyedi átutalás fizetési módok) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó, illetve megbízottja részére készpénzben megfizetésre kerül.
3.10. A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a megrendelt Kiadvány az általa biztosított biztonságos levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.
3.11. Az Előfizető az Előfizetési jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy
3.11.1. A Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 5 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, az előfizetési lehetőségekről és ajánlatokról, egyéb, a Kiadó vagy Kiadó cégcsoportjának vagy ezek partnereinek a szolgáltatásairól/termékekről való tájékoztatás céljából, a lapok előfizetéses értékesítésével összefüggő üzleti döntések meghozatalával, az üzletpolitika kialakításával összefüggő, valamint piacelemzési célú elemzés célból kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában.
3.11.2. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Kiadványhoz árus terjesztésben csatolt ajándék, termékminta nem minden esetben jár az előfizetett Kiadványhoz. Amennyiben az ajándék, termékminta részére (vagy a Kézbesítési címzett részére) is kézbesítésre kerül és annak mérete miatt a levélszekrénybe nem fér bele, úgy a Kézbesítést végző terjesztő vagy alvállalkozója jogosult a fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a levélszekrénybe. Kiadó jogosult a levélszekrény bedobó nyílásánál nagyobb hozzácsomagolásokat Előfizetők részére postai úton eljuttatni.
3.11.3. A Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék.
3.11.4. A Kiadó az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.
3.11.5. A Kézbesítési címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó általi fentiek szerinti eljáráshoz a Kézbesítési címzett hozzájárulásával rendelkezik.
3.12. A Kiadó, mint adatkezelő, valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések adatfeldolgozói, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatkezelési tájékoztatója jelen honlap Adatkezelési menüpontján keresztül érhető el. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Előfizetés mellett az Előfizető a Terjesztőnél is előfizet a Kiadó Kiadványára, vagy az Előfizető csak a Terjesztőnél fizet elő a Kiadó Kiadványaira, úgy a Terjesztőnél előfizetett Kiadvány tekintetében, a Kiadó a Terjesztőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint adatkezelő.
3.13. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések esetében a Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó(k) nevét a hatályos Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

4. Az előfizetési jogviszony megszűnése

4.1. Az Előfizetési jogviszony megszűnik:
4.1.1. A határozott idejű Előfizetés lejártával, amennyiben az Előfizetés meghosszabbodására/módosítására az 5. pont szerint nem került sor.
4.1.2. Az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal.
4.1.3. Az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
4.1.4. Az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
4.1.5. Az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díjbefizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható (ebben az esetben a Kiadó megkísérli az adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az Előfizető részére 45 napon belül visszatéríti).
4.2. A határozott idejű Előfizetés rendes felmondással nem szüntethető meg.
4.3. Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult
4.3.1. A megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve
4.3.2. A Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására;
4.3.3. A már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.
Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti a)–c) lehetőségek közül. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

5. Az előfizetési jogviszony módosítása

5.1. Kifejezetten ellenkező rendelkezés hiányában az Előfizető hozzájárul, hogy Kiadó az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse azzal a feltétellel, hogy az újra (ismételten) megkötött szerződés az előfizetői díj beérkezésétől lép hatályba.
5.2. Az Előfizetői jogviszony ismételt megújítása céljából Kiadó az Előfizetőt az előfizetési időszak lejárta előtt legkésőbb 15 nappal korábban keresi meg közvetlenül vagy Terjesztő bevonásával.
5.3. Kiadó a megkeresés időpontjában élő Előfizetői jogviszony fizetési szokása szerint (jelen ÁSZF 6.2. pontjában részletezettek szerint) állítja ki az előfizetésre vonatkozó számlát, úgy, hogy annak előfizetési időtartama megegyezik a későbbiekben lejáró előfizetési időszakkal, és a kiállítás időpontjában meghirdetett előfizetési díjat tartalmazza.
Az Előfizető a díj megfizetésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint az előfizetői jogviszony ismételt határozott idejű létrejöttét.
5.4. Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy Kiadó egyoldalúan, Előfizető előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül jogosult dönteni az Előfizetési Jogviszony alapjául szolgáló előfizetési szerződés átruházásáról abban az esetben, amennyiben az átruházás eredményeként az Előfizetési Jogviszony alapján a Kiadót terhelő kötelezettségeket, illetve a Kiadó által nyújtott szolgáltatásokat a Kiadó jogutódja változatlan szakmai színvonalon és feltételek szerint vállalja nyújtani.

6. Az előfizetési díj

6.1. Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett www.xximedia.hu honlapon érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.
6.2. Az előfizetési díj megfizetése a Kiadó részére:
6.2.1. Személyesen (XXI. század Média Kft. 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.; ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra között, tel.: +36 1 477-9008), valamint a Kiadó ideiglenes kihelyezett előfizetési standjain, illetve a Kiadó által megjelölt más helyszíneken);
6.2.3. Készpénz-átutalási megbízással (csekken);
6.2.4. Folyószámláról átutalással;
6.2.5. Interneten keresztül bankkártyás fizetéssel.
6.3. A Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díjak Kiadó bankszámláján történő beazonosítható jóváírásától számítva maximum 45 napon belül kerül sor. A negyedévente vagy annál ritkábban megjelenő Kiadványok kivételt képeznek, ezek kézbesítésével kapcsolatban a Kiadó Ügyfélszolgálata ad felvilágosítást.
6.4. Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által a Kiadvány kiadásának megszüntetése vagy megszűnése esetén kerülhet sor, az 5.3. pontban foglaltak szerint.
6.5. A www.xximedia.hu weboldalon történő előfizetés-vásárlásokról; az elektronikusan elküldött előfizetési ajánlatok elfogadásával történő vásárlásokról; továbbá az Előfizető külön kérésére a Kiadó elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett.
Az e-számla az Áfatörvényben meghatározott tartalommal bíró számla, amely elektronikus formában, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel kerül kibocsátásra. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007. évi CXXVII tv. 175. §-ában foglalt követelményeknek. Az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, ezért az archiválása során erre tekintettel kell eljárni. Amennyiben az e-számla kinyomtatásra kerül, úgy az egy hagyományos számla fénymásolatával lesz egyenértékű.
Az Előfizető az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja, a Kiadó az elektronikus számlát ezen címre küldi. Abban az esetben, ha az Előfizető írásban jelzi a Kiadónak, hogy nem elektronikus számlát kér, azaz nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz, úgy a Kiadó papíralapú számlát bocsát ki.
A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki a számlát, melyet a számlafizető kérésére vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség módosításra, illetve pontosításra. A Kiadó forintban számláz. A Kiadó papíralapú számla esetén belföldi kézbesítési címre állítja ki, illetve küldi meg a számlát.

7. Az előfizetett kiadványok kézbesítése

7.1. A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti.
7.2. A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Kézbesítési címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles:
7.2.1. Kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
7.2.2. Többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
7.2.3. Lakópark, ipari park, gyártelep esetén a telek bejáratánál vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
7.2.4. Egyéb esetben az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Kézbesítési címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani. A fenti feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem a Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért, és Előfizető nem jogosult lappótlásra.
7.3. A 7.2. alpontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Kézbesítési címzett nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
7.4. A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
7.5. A 7.1.–7.4. pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem a Terjesztő nem vállal felelősséget.
7.6. A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n belüli kézbesítés időpontját.

8. Reklamációkezelés

8.1. A Kiadó, illetve a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések esetében a képviseletében eljáró Terjesztő, az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – Kézbesítési címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó, illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Kézbesítési címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak).
8.2. A reklamációs ügyfélszolgálatok elérhetőségei a következők:
8.2.1. A Kiadónál történt megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén
a) a Kiadónál telefonon a +36 1 477-9008 előfizetői telefonszámon, hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között;
b) a Kiadónak címzett levélben (XXI. század Média Kft. /Reklamáció, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.);
c) a Kiadó által működtetett elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül: elofizetes@xximedia.hu
d) a Kiadóban személyesen (XXI. század Média Kft. / Előfizetés, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C., ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között.)
8.2.2. A Magyar Posta Zrt.-nél történt megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén
a) telefonon a +36 1 767-8262 ingyenesen hívható zöldszámon (hétfő-szerda: 8–16, csütörtök-péntek: 8–20, szombat: 8–11 óráig);

b) faxon +36 1 303-3440;
c) e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu
8.3. A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap.
8.4. Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját az érintett Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül juttatja el a 8.2. pontban meghatározott elérhetőségekre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
8.5. Kiadó 1 (egy) éven túli reklamációt a reklamáció alapjául szolgáló esemény bekövetkeztétől nem fogad el, azaz Előfizető ilyen irányú reklamációs igényei 1 (egy) év alatt elévülnek.

9. Elállás

9.1. Amennyiben az Előfizető a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között (Előfizető, illetve Szolgáltató) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre. A Kormányrendelet alapján az Előfizetőt elállási jog illeti meg. Az elállás az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.
9.2. Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékának a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás az Előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az Előfizetéssel érintett valamely Kiadványra. 
Amennyiben az Előfizető elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet (az előfizetéssel érintett valamennyi Kiadvány vonatkozásában). A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott Kiadvány előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.
Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az elofizetes@xximedia.hu e-mail címre, vagy postai levélben a XXI. század Média Kft. / Előfizetés, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. címre.
A Szolgáltató a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, feltéve, hogy az Előfizető, illetve a Címzett az elállással érintett lapo(ka)t visszaküldte a Szolgáltatónak (a Szolgáltatót megillető visszatartási jog). A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett honlapon az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek menüpontban.
10.2. A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételek visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az Előfizetői Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételekre és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelemfelhívás mellett – nyilvánosságra hozza a www.xximedia.hu weboldalán. Módosulás esetén a Szolgáltatás további igénybevételével az Előfizető a módosított Előfizetési Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Amennyiben az Előfizető az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy jogosult az Előfizetési Szerződés felmondására, feltéve, hogy a módosítás a szerződéses jogviszonyát érdemben és hátrányosan érinti. A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a weboldal útján gondoskodik. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.xximedia.hu weboldalon elérhető.
10.3. Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
10.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019. február 11.